Υπηρεσίες Χρηστών

Πληροφορίες εγγραφής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
(Τα απαραίτητα έντυπα είναι διαθέσιμα προς εκτύπωση και συμπλήρωση στο τέλος των οδηγιών)

Α. Όταν το υποψήφιο μέλος είναι Εταιρεία:

1) Αίτηση
2) Καταστατικό εταιρείας (επικυρωμένο)
3) Υπεύθυνη δήλωση ότι «Θα αποκτηθεί εμπορικό ή (διαζ.) επαγγελματικό σκάφος εντός εξαμήνου με Ελληνική σημαία», επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας
4) Βεβαίωση εκπροσώπησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών (Μόνο για Ναυτικές Εταιρείες)

Β. Όταν το υποψήφιο μέλος είναι Φυσικό Πρόσωπο:

1) Αίτηση
2) Υπεύθυνη δήλωση ότι «Θα αποκτηθεί εμπορικό ή (διαζ.) επαγγελματικό σκάφος εντός εξαμήνου με Ελληνική σημαία», επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα
3) Φωτοτυπία Ταυτότητας
4) Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή (διαζ.) Bill of Sale (επικυρωμένο)

Γ. Όταν το υποψήφιο μέλος είναι Κοινοτικός Υπήκοος:

1) Αίτηση στην οποία να αναγράφεται ότι η βεβαίωση θα χρησιμοποιηθεί σε ΔΟΥ για λήψη ΑΦΜ
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται: α) Η εγκατάσταση στην Ελλάδα (Διεύθυνση & τηλέφωνο) και β) η αγορά πλοίου για την εκμετάλλευση του στην Ελλάδα και ότι θα τεθεί υπό Ελληνική σημαία.

Έντυπο Αίτησης

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Για διευκρινίσεις επί των ανωτέρω τηλ. 210 42 93 827 – 29 (Εσωτ. 105)

 

ΝΕΕ.gr