Νέα
   
  Τα νέα του ΝΕΕ
Προτάσεις ΝΕΕ για το Προσχέδιο Νόμου για τον Θαλάσσιο Τουρισμό
30/6/2011

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος διατύπωσε προτάσεις βελτίωσης του «Προσχεδίου Νόμου για τον Θαλάσσιο Τουρισμό και Λοιπές Διατάξεις» που υπέβαλε στους αρμόδιους Υπουργούς στις αρχές Ιουνίου:

Το Ναυτικό Επιμελητήριο τής Ελλάδος (ΝΕΕ), επίσημος Σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα ναυτιλίας, θεωρεί χρήσιμο να συμβάλλει στο έργο τής διαμόρφωσης του νομοθετήματος αναφορικά με τον Θαλάσσιο και Αλιευτικό Τουρισμό το οποίο αποτελεί αντικείμενο συναρμοδιότητας σας και σημειώνει ότι :

α) Επικροτεί τους στόχους του νέου νόμου πού είναι:

- η ενίσχυση και ανάπτυξη του ιδιωτικού και επαγγελματικού θαλασσίου
τουρισμού
- ο προσδιορισμός και αποσαφήνιση των προϋποθέσεων των
επαγγελματικών σκαφών
- η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων μέσα από ένα ανταγωνιστικό νομοθετικό
πλαίσιο

β) Το επιδιωκόμενο πρέπει να είναι η διατήρηση και αύξηση των σκαφών αναψυχής στην Ελλάδα ( επαγγελματικών και ιδιωτικών, Ελληνικών και ξένων) καθ’ ότι, όπως προκύπτει από επιστημονική έρευνα τα πρωτογενή έσοδα από τον θαλάσσιο τουρισμό, έχουν πολλαπλασιαστή της τάξης του 2.7 για τις Ευρωπαϊκές οικονομίες.

γ) Η παρουσία των θαλαμηγών στην Ελλάδα προσφέρει απασχόληση σε ποικίλους τομείς, όπως το χρησιμοποιούμενο προσωπικό, το προσωπικό στα καρνάγια συντηρήσεως τους και στα επί μέρους επαγγέλματα όπως μηχανικούς, ηλεκτρονικούς, ξυλουργούς, ταπετσιέρηδες, δύτες κλπ. Προσφέρουν δε εργασία στα διάφορα καταστήματα προμηθειών, υλικών, μηχανημάτων κλπ., των σκαφών.

δ) Τα θαλαμηγά σκάφη συνεισφέρουν στο πλέγμα του Τουρισμού γενικότερα καθώς και στις Μαρίνες, νομικές υπηρεσίες, εμπόρους και κατασκευαστές.

Να σημειωθεί τέλος ότι τα θαλαμηγά σκάφη συμβάλλουν σημαντικά στον τουρισμό και την ανάπτυξη των μικρότερων κατοικημένων νησιών της πατρίδας μας τα οποία δεν έχουν υποδομές.

Με γνώμονα τα ανωτέρω το ΝΕΕ, μέλη του οποίου αποτελούν τα περί τα 12.000 Ελληνικού νηολογίου σκάφη αναψυχής και ύστερα από διαβούλευση με τα μέλη του, κατέληξε στην εισήγηση των κάτωθι σημείων επί του προσχεδίου νόμου:

Άρθρο 2
παρ.1α
προσχέδιο νόμου : «... η άδεια ισχύει για μία πενταετία...»
εισήγηση : «...επ΄αόριστον...»

παρ 1β-αα
π.ν. : « ...επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου εθνικότητος...»
εισ. : «...πρωτότυπο έγγραφο ή αντίγραφο επικυρωμένο από το ΝΕΕ...»

παρ.1β-ββ
π.ν. : «...επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού ασφαλείας...»
εισ. : «…πρωτότυπο έγγραφο πιστοποιητικού ασφαλείας ή αντίγραφο
επικυρωμένο από το ΝΕΕ ...»

παρ.5α
π.ν. : «Για την σημείωση τής μεταβολής αυτής κατατίθεται από τον
δικαιούχο σχετική αίτηση...εντός προθεσμίας τριάντα ( 30 )
ημερών...»
εισ. : « Για την...προθεσμίας ενενήντα ( 90 ) ημερών...»

παρ. 9
π.ν. : «Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ειδικό σήμα...»
εισ. : «Με την ίδια απόφαση...ειδικό ευδιάκριτο εμφανές σήμα...»Άρθρο 3
παρ.6α
π.ν. : «Τα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής...ανά πενταετία...όριο
τριακόσιες ( 300 ) ημέρες όταν εκναυλώνεται χωρίς Πλοίαρχο
...και διακόσιες ( 200 ) ημέρες όταν ναυλώνεται με Πλοίαρχο...»
εισ. : «Τα επαγγελματικά...ανά δεκαετία... διακόσιες σαράντα ( 240 )
ημέρες...εκατόν εξήντα ( 160 ) ημέρες...»

Άρθρο 5
Να προστεθεί παράγραφος 5, ως εξής :
«Για τον καθορισμό τής οργανικής σύνθεσης των πληρωμάτων των
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής πού είναι εγγεγραμμένα σε
νηολόγια πού αναφέρονται στην παράγραφο 3 εδαφ. δ΄ του άρθρου
11 του παρόντος και το καθεστώς τής ασφάλισης τους, εφαρμόζονται
οι οικείες διατάξεις πού προβλέπονται από το δίκαιο του Κράτους
τής σημαίας του (flag state).»

Άρθρο 7 – Παράβολα
παρ. 1
π.ν. : « Για την έκδοση νέας άδειας...καταβάλλεται παράβολο σαράντα
( 40 ) ευρώ ανά μέτρο...»
εισ. : «...καταβάλλεται παράβολο είκοσι (20) ευρώ ανά μέτρο...»

παρ. 2
π.ν. : «Για την ανανέωση τής άδειας...παράβολο είκοσι (20) ευρώ
ανά μέτρο...»
εισ. : «...παράβολο δέκα (10) ευρώ ανά μέτρο...»

Άρθρο 8
παρ. τελευταία
π.ν. : «...μέχρι 20 μ. ...»
εισ. : να διαγραφεί το ανωτέρω

Άρθρο 10
παρ.3 β
π.ν. : «…δεν είναι υπόχρεα..»
εισ. : «...είναι υπόχρεα...» και να προστεθεί «Εξαιρούνται ρητώς από
οποιαδήποτε υποχρέωση ναυτιλιακών εγγράφων όλα ανεξαιρέτως
τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής τα οποία είτε είναι εγγεγραμμένα σε
ελληνικά ΒΕΜΣ (Λεμβολόγιο) είτε φέρουν ξένη σημαία και έχουν
ολικό μήκος έως 10 μ.»

Άρθρο 16
παρ. 1β εδάφιο 1ο
π.ν. : «Καταβάλει εφάπαξ μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο
( 2 ) μηνών...απαλλαγής»
εισ. : να αντικατασταθεί με «Καταβάλει σε τρεις ( 3) τετραμηνιαίες
δόσεις, από την υποβολή τής ως άνω αίτησης τον αναλογούντα
φόρο προστιθέμενης αξίας του σκάφους και τους φόρους, χωρίς
προσαυξήσεις, πού αναλογούν στα καύσιμα, λιπαντικά και λοιπά
εφόδια πού ελήφθησαν τα τελευταία δύο (2) χρόνια πριν από την
παύση τής ισχύος τής άδειας των πλοίων, πού θα ενταχθούν στην
σχετική διάταξη.»

παρ. 1β εδάφιο 2ο
π.ν. : « Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και υποθέσεις πού εκκρεμούν...»
εισ. : « Στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται και υποθέσεις πού την τελευταία
διετία ( 2ετια ), εκκρεμούν...»
παρ. 2
π.ν. : «καταβάλλονται ταυτόχρονα με τον αναλογούντα φόρο...
εισ. : «καταβάλλονται ταυτόχρονα με τον αναλογούντα φόρο, σε τρεις ( 3)
τετραμηνιαίες δόσεις...»

Άρθρο 17
δεν υπάρχει στο προσχέδιο νόμου πού εδόθη για διαβούλευση

Άρθρο 18
παρ. 2β-4
εις. : Να διαγραφεί όλη

παρ. 4
π.ν. : « Η σύμβαση σύστασης ναυτικής υποθήκης σε βάρος πλωτών
ναυπηγημάτων...»
εισ. : « Η σύμβαση σύστασης ναυτικής υποθήκης σε βάρος παντός
πλοίου, είτε επαγγελματικού είτε ιδιωτικού και πλωτών
ναυπηγημάτων...»

Άρθρο 20
παρ. 6
π.ν. : « Επιτρέπεται μετά από σχετική άδεια η παραλαβή...»
εισ. : Να προστεθεί : « Στα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής χορηγούνται
ατελώς ερασιτεχνικές άδειες αλιείας..»

Άρθρο 27
παρ. 4
εισ. : Να διαγραφεί αυτή η παράγραφος

Επισυνάπτεται κατάσταση με αιτιολογικές παρατηρήσεις.

Καταλήγοντας, πιστεύουμε ότι για να υπάρξει ανάπτυξη αυτού του κλάδου τής οικονομίας με υψηλό πολλαπλασιαστή, ο οποίος μπορεί να προσφέρει πολλά στην χώρα μας, το νομοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο πρέπει να είναι ανταγωνιστικότερο από αυτό των λοιπών Μεσογειακών χωρών. ‘Αν δεν είναι ανταγωνιστικό τα σκάφη αναψυχής δεν θα επιλέγουν να ελλιμενίζονται στην Ελλάδα και όλα τα πολλαπλασιαστικά οφέλη θα πηγαίνουν σε άλλες χώρες.

Ευελπιστούμε ότι τα σημεία πού εισηγούμεθα θα γίνουν αποδεκτά
και ότι με την ψήφιση του νέου νόμου θα προκύψουν μεγάλες ωφέλειες
από τον κλάδο του Θαλάσσιου Τουρισμού πού διαθέτει σημαντική δυναμική
και αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα τής Χώρας μας.ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Άρθρο 2

παρ. 1α : Η εισήγηση τού ΝΕΕ για την επ’αόριστον ισχύ τής αδείας , περιορίζει την άσκοπη απασχόληση με περιττές διαδικασίες των υπηρεσιών και των συναλλασσόμενων , εξάλλου οι αρμόδια αρχή έχει την δυνατότητα ανάκλησης τής αδείας εφόσον προκύψει εύλογος λόγος.

παρ.1β-αα & 1β-ββ :Επειδή οι αρχές δεν δέχονται αντίγραφα εγγράφων εθνικότητος και πιστοποιητικών ασφαλείας επικυρωμένων από δικηγόρους , προτείνουμε είτε η αρχή να εκδίδει αντίγραφο τού πρωτοτύπου εγγράφου πού τής προσκομίζεται είτε να επικυρώνονται αυτά τα έγγραφα από το ΝΕΕ στο οποίο είναι καταχωρημένα όλα τα σκάφη αναψυχής , επαγγελματικά και ιδιωτικά.

παρ 5α: Η συλλογή και προσκόμιση όλων των εγγράφων ενίοτε απαιτεί , λόγω γραφειοκρατικών διατυπώσεων , χρόνο σημαντικά μεγαλύτερο των 30 ημερών συνεπώς προτείνονται 90 ημέρες

παρ. 9 :Φρονούμε ότι θα πρέπει να είναι διακριτή η ιδιότητα τού σκάφους

‘Αρθρο 3
παρ.6α : Η παρατεταμένη κρίση στον κλάδο των επαγγελματικών σκαφών , καθιστά ανέφικτη την εκπλήρωση των προτεινομένων στο προσχέδιο ημερών ναύλωσης, συνεπώς εισηγούμεθα νέα όρια πού είναι εφικτά.

Άρθρο 5:
Σύμφωνα με την αρχή της αμοιβαιότητας θα πρέπει να ισχύσει για τα κοινοτικά επαγγελματικά πλοία αναψυχής ότι ισχύει και για ελληνικά πλοία στο εξωτερικό. Αν επιμείνουμε στην αναγκαστική πρόσληψη Ελλήνων ναυτικών και ασφάλισής τους στο ΝΑΤ ή στην ακόμη πιο αδόκιμη ρύθμιση της ασφάλισης των αλλοδαπών (σύμφωνα με τη σημαία) πληρωμάτων στο ΝΑΤ, ανεξάρτητα μάλιστα του αν υπάρχει ήδη αντίστοιχη κοινωνική ασφάλιση του ναυτικού στη χώρα του, πέραν του γεγονότος, ότι κάτι τέτοιο αποτελεί σαφή παράβαση της κοινοτικής νομοθεσίας, διατρέχουμε τον κίνδυνο να εφαρμόζεται η αντίστοιχη πρακτική στο εξωτερικό (π.χ. επαγγελματικό πλοίο αναψυχής υπό ελληνική σημαία, με πλήρωμα, το οποίο διενεργεί ναύλο στην Ιταλία, να υποχρεωθεί να προσλάβει Ιταλούς ναυτικούς ή να ασφαλίσει τους Έλληνες ναυτικούς στο αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο της Ιταλίας (αρχή της αμοιβαιότητας).

‘Αρθρο 7
παρ. 1 & παρ. 2 : Εξαιτίας τής κρίσεως πού αναφερθήκαμε ανωτέρω , θα πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να μην επιβαρύνονται με υψηλά κόστη τα επαγγελματικά σκάφη.

Άρθρο 8:
Η σχετική διάταξη που αφορά τη θεώρηση ναυτιλιακών εγγράφων θα πρέπει να ισχύει για όλα τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως μήκους, όπως συμβαίνει έως σήμερα. Η ρύθμιση, όπως έχει, δημιουργεί ανώφελη γραφειοκρατία. Μέχρι σήμερα, όλα τα επαγγελματικά σκάφη θεωρούσαν τα έγγραφά τους μόνο στον λιμένα αφετηρίας και κατ’εξαίρεση σε ενδιάμεσους λιμένες μόνο αν αλλαζε η σύνθεση των επιβατών. Η προυπάρχουσα ρύθμιση (που πρέπει να επαναφερθεί) αποσυμφόριζε τα λιμεναρχεία αλλά και τα λιμάνια (όπου το καλοκαίρι υπάρχει σημαντική στενότητα χώρου) από αδικαιολόγητες προσεγγίσεις.

Άρθρο 10
παρ. 3β
Προτείνεται η εξαίρεση καθότι, από την έως τώρα διατύπωση της διάταξης συνάγεται ότι τα μικρά σκάφη (λεμβολογημένα σε ελληνικά ΒΕΜΣ και σκάφη κάτω των 10 μ. υπό ξένη σημαία) θα πρέπει να παίρνουν άδεια απόπλου και κατάπλου κάθε τρεις μήνες.

Άρθρο 16
παρ 1β εδάφιο 1ο & 2ο
παρ. 2

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι: α) το γεγονός ότι το σύνολο του φόρου θα βεβαιωθεί άμεσα σε βάρος του πλοιοκτήτη και του νομίμου εκπροσώπου β) η πρώτη δόση θα είναι καταβλητέα σχετικά άμεσα ώστε να ενταχθεί στη ρύθμιση ο πλοιοκτήτης και γ) το μεγαλύτερο ποσοστό των καταβληθησόμενων φόρων αφορά σημαντικά ποσά, η εκταμίευση των οποίων αντικειμενικά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα από τους ενδιαφερόμενους. Κινδυνεύει λοιπόν η ρύθμιση να καταστεί αποτρεπτική για την ένταξη σ’αυτή και να αναζητηθούν άλλοι τρόποι διαφυγής λόγω αδυναμίας καταβολής, με αποτέλεσμα να μην εισπραχθούν τα αναμενόμενα έσοδα. Πρόβλημα επίσης δημιουργείται και από το γεγονός ότι τα περισσότερα επαγγελματικά σκάφη βαρύνονται με υποθήκη και δεν μπορούν να μεταβιβαστούν άμεσα σε ιδιωτικό καθεστώς διότι θα πρέπει να αλλάξουν οι δανειακές συμβάσεις (και δυστυχώς και τα επιτόκια) να εγγραφεί νέα υποθήκη στο νέο νηολόγιο, με επιπρόσθετα έξοδα (χαρτόσημο, δικηγόροι κλπ.). Πρέπει η ρύθμιση να τα λάβει υπόψη της όλα αυτά και να είναι έτσι διατυπωμένη ώστε να επιτυγχάνονται οι σκοποί της: α) απεγκλωβισμός και β) βεβαίωση του χρέους και γ) είσπραξη εσόδων.
Στη συγκεκριμένη παράγραφο προβλέπεται ότι πέραν της καταβολής του ΦΠΑ θα πρέπει να καταβληθούν (προφανώς με τις σχετικές προσαυξήσεις) όλοι οι αναλογούντες φόροι στα καύσιμα, λιπαντικά και εφόδια που είχε λάβει το πλοίο, παρά το γεγονός ότι η επαγγελματική άδειά του ήταν εν ισχύ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαναγκάζεται ο πλοιοκτήτης να δηλώσει ουσιαστικά ότι εξαπατούσε το ελληνικό Δημόσιο, παρά το γεγονός ότι διέθετε όλες τις, προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις, προϋποθέσεις για να τύχει της σχετικής απαλλαγής και έχει ήδη καταβάλλει σημαντικά ποσά ΦΠΑ για τους ναύλους αλλά και για την άνευ ναύλου χρήση, σύμφωνα με την ισχύουσα άδεια που έχει στα χέρια του. Προτείνεται ο περιορισμός της περιόδου για την οποία θα καταβληθούν οι επιβαρύνσεις αυτές στα 2 τελευταία χρόνια. Η ρύθμιση, νομικά παραμένει ατελής για τους παραπάνω λόγους αφού αντίκειται στη νόμιμα χορηγηθείσα, σε ισχύ (και μερικές φορές ανανεωθείσα) νόμιμη άδεια, με βάση την οποία ο πλοιοκτήτης έχει τηρήσει τις υποχρεώσεις του και τώρα του ζητείται να καταβάλλει πρόσθετες επιβαρύνσεις η αιτιολογία των οποίων αντιβαίνει στη νομιμότητα της άδειας.

Άρθρο 18:
παρ. 2β-4

Η ρύθμιση αποτελεί πάγιο αίτημα τού κλάδου και η χρησιμότητά της είναι προφανής αφού όλα τα υπό αλλοδαπή σημαία επαγγελματικά (ανεξαρτήτως μήκους) μπορούν να εφοδιάζονται με αφορολόγητα εφόδια και καύσιμα από γειτονικές χώρες και να πλέουν στα Ελληνικά ύδατα, δημιουργώντας σημαντικό ανταγωνισμό στα Ελληνικά που δεν θα δικαιούνται από τη χώρα τους αντίστοιχων απαλλαγών. Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι με τον προτεινόμενο νόμο, αν ψηφισθεί με τις εδώ προτεινόμενες τροποποιήσεις , θα απομείνει μικρός αριθμός < πραγματικών > επαγγελματικών σκαφών ( ιδιαίτερα κάτω των 20 μ.) σε λειτουργία, οπότε η επιβάρυνση τού αφορολογήτου αυτό για το κράτος θα είναι πολύ μικρή ως εκ τούτου το ΝΕΕ εισηγείται την διαγραφή τής παρ. 2β-4.

παρ. 4
Θα συνδράμει τον θαλάσσιο τουρισμό

‘Αρθρο 20
παρ. 6

Η ρύθμιση έχει προφανή χρησιμότητα με δεδομένο ότι πολλοί από τους αλλοδαπούς τουρίστες- ναυλωτές επαγγελματικών σκαφών έχουν ως βασικό ή παρεπόμενο κίνητρο την ερασιτεχνική αλιεία από το επαγγελματικό σκάφος το οποίο ναυλώνουν. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επαρκής αιτιολογία για τη μη χορήγηση ερασιτεχνικής άδειας αλιείας στα τουριστικά επαγγελματικά σκάφη. Αντίθετα, οι άδειες, για όλους τούς επιβαίνοντες , θα καταστήσουν ελκυστικότερο τον θαλάσσιο τουρισμό..

‘Αρθρο 27
παρ. 4.

Το ΝΕΕ εισηγείται την διαγραφή εκτιμώντας ότι η παρούσα διάταξη θα αποτελέσει πραγματική καταστροφή για το χώρο του θαλάσσιου τουρισμού. Είναι γνωστό ότι μεταξύ των δεσμευθέντων σκαφών ένας πολύ μεγάλος αριθμός αποτελεί πραγματικά επαγγελματικά σκάφη που έχουν νόμιμα απαλλαχθεί από την καταβολή ΦΠΑ και εκπληρώνουν όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις(για μερικά μάλιστα έχει ανανεωθεί και η επαγγελματική άδεια για μία ακόμη πενταετία, μετά από έλεγχο και με αιτιοληγομένη διοικητική πράξη) . Τα σκάφη αυτά θα καταδικαστούν σε ακινησία για τους επόμενους μήνες-χρόνια όσο θα διαρκέσουν οι σχετικές δίκες και διαδικασίες αποδέσμευσης τη στιγμή που έχουν κλεισμένους ναύλους για τις επόμενες ημέρες/μήνες. Πηγή για το ΣΔΟΕ αποτέλεσαν οι καταστάσεις των μαρίνων χωρίς να μπορούν να ξεχωρίσουν τα πραγματικά από τα μή επαγγελματικά. Κατά συνέπεια, το ΣΔΟΕ πρέπει να εξετάσει όλα τα δεσμευμένα και όλα τα έγγραφά τους προκειμένου να διαμορφώσει άποψη για το καθένα. Αυτό είναι που αποφεύγεται με τη διαδικασία της περαίωσης (άρθρο 16 του παρόντος νόμου). Η διάταξη είναι αντισυνταγματική διότι αντιστρέφει το βάρος απόδειξης και καταργεί το τεκμήριο αθωότητας χωρίς καν να έχει απαγγελθεί κατηγορία ή να έχει επιβληθεί ποινή. Επίσης για να εφαρμοστεί απαιτείται αιτιολογημένη σχετική απόφαση του ΥΘΥΝΑΛ (περί αναστολής ισχύος της επαγγελματικής άδειας) για κάθε σκάφος ή άλλη διοικητική πράξη δεδομένου ότι η επαγγελματική άδεια ουδέποτε ανακλήθηκε και συνεχίζει να τελεί σε ισχύ. Η απόφαση δεν μπορεί να βασιστεί στα νομικά ερείσματα της επιβληθείσας δέσμευσης η οποία λέει ότι το σκάφος δεσμεύεται για περαιτέρω έλεγχο χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία, επομένως θα πάσχει νομικά η απόφαση του Υπουργού ή η διοικητική πράξη δ) η ρύθμιση αποτελεί αδόκιμη προσπάθεια νομιμοποίησης της μή νόμιμης δέσμευσης και είναι νομικά εντελώς αυθαίρετη και απαγορευτική.

 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade