Νέα
   
  Ναυτιλιακά
Πρόταση ΝΕΕ για τον Εκσυγχρονισμό της Πλοηγικής Υπηρεσίας
11/12/2012

Ανταποκρινόμενο στην πρόσκληση της Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, το Ναυτικό Επιμελητήριο τής Ελλάδος (ΝΕΕ), συνέταξε και παρέδωσε μελέτη με διαπιστώσεις και προτάσεις για την Πλοηγική Υπηρεσία οι οποίες έχουν ως ακολούθως:

H πρόταση προβλέπει την σύσταση ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού μέτοχοι τής οποίας θα είναι κατά πλειοψηφία, οι εν ενεργεία πλοηγοί καθώς και το Ελληνικό Δημόσιο. Στην εταιρεία προβλέπεται να παραχωρηθεί η δημόσια λειτουργία τής παροχής πλοηγικών υπηρεσιών στην Επικράτεια και στην Ελληνική Οικονομική θαλάσσια ζώνη. Ο καθορισμός των πλοηγικών τελών παραμένει αποκλειστική αρμοδιότητα τού Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου ενώ το Λιμενικό διατηρεί τον έλεγχο ως προς την εφαρμογή των νόμων και κανονισμών στις πλοηγικές υπηρεσίες. Η εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση τήρησης ποιοτικών κριτηρίων (service level requirements) ενώ καταβάλλει στο Δημόσιο ποσοστό επί τού κύκλου εργασιών ως δικαιώματα παραχώρησης.

Η εταιρεία θα ναυλώνει τα εν λειτουργία πλωτά μέσα από το Δημόσιο, επανεργοποιεί τα αδρανούντα και μισθώνει τα ακίνητα πού είναι κατάλληλα για χρήση. Αναπτύσσει λογισμικό για όλες τις διαχειριστικές και επιχειρησιακές λειτουργίες και προμηθεύεται κατάλληλο τεχνολογικό εξοπλισμό. Για τον σκοπό αυτό καθώς και για αγορά/εκσυγχρονισμό πλωτών, προτείνεται η δέσμευση ποσοστού 50% επί των καθαρών κερδών. Παράλληλα εξασφαλίζονται τα δικαιώματα τού υφιστάμενου κατώτερου προσωπικού.

Με την πρόταση του το ΝΕΕ στοχεύει στην δημιουργία σημαντικών και σταθερών δημοσίων εσόδων και την αποδέσμευση υπέρ τού Δημοσίου των διαθεσίμων τού Κεφαλαίου Πλοηγικής Υπηρεσίας.

Αναβαθμίζονται οι πλοηγικές υπηρεσίες και επεκτείνονται σε λιμένες όπου υπάρχει ζήτηση ενώ τα πλοηγικά δικαιώματα διατηρούνται αμετάβλητα.

Εξαλείφονται επίσης οι δυσλειτουργίες και η σπατάλη και εξασφαλίζεται η ορθολογική διαχείριση τού προσωπικού και των μέσων. Το κράτος διατηρεί τον έλεγχο, ο Δημόσιος τομέας μειώνεται και η παραγωγικότητα βελτιώνεται με την παροχή κινήτρων, μέρισμα για τούς πλοηγούς, bonus συναρτόμενο με την κερδοφορία για το κατώτερο προσωπικό.

Το Ναυτικό Επιμελητήριο τής Ελλάδος στην μελέτη επίσης προσβλέπει στην υλοποίηση από την Πολιτεία τής πρότασης αυτής πού μόνο οφέλη θα δημιουργήσει στο Δημόσιο, στους εργαζόμενους, στους χρήστες και γενικότερα στην Εθνική Οικονομία και στην ασφάλεια τής Ναυσιπλοΐας.

 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade