Νέα
   
  Τα νέα του ΝΕΕ
Εκλογές στο ΝΕΕ – 17 Φεβρουαρίου 2010
2/12/2009

Την 17η Φεβρουαρίου 2010 θα διεξαχθούν αρχαιρεσίες για την ανανέωση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου.

Κατόπιν αυτού παρακαλούνται οι ναυτιλιακές εταιρείες μέλη του ΝΕΕ να μας γνωρίσουν έγκαιρα τον εκπρόσωπο τους αποστέλλοντας συμπληρωμένο το υπόδειγμα πληρεξουσίου (διατίθεται παρακάτω) για τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν τα πλοία προς εκπροσώπηση.

Το πληρεξούσιο, με σφραγίδα της πλοιοκτήτριας εταιρείας και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου, θα πρέπει να συνοδεύεται (άλλως θα είναι ΑΚΥΡΟ και δεν θα γίνεται δεκτό) από:
(α) έγγραφα εθνικότητος των υπό ελληνική σημαία αναγραφομένων πλοίων,
(β) υπεύθυνη δήλωση,
(γ) για πλοία κάτω των 500 κ.ο.χ. να συνοδεύεται από αντίστοιχη βεβαίωση ναυλολογίου ΝΑΤ.

Σημειώνεται ότι δικαίωμα ψήφου και υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα Μέλη που είναι ταμειακώς εντάξει μέχρι την 31.12.2009

Οδηγίες καθώς και όλα τα έντυπα που χρειάζονται για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή/και την υποβολή υποψηφιότητας, διατίθενται εδώ... προς εκτύπωση, συμπλήρωση και υποβολή στο ΝΕΕ.

update 11 Ιανουαρίου 2010

Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ) σε συνέχεια του αποσταλέντος υλικού σχετικά με τις Αρχαιρεσίες, που θα πραγματοποιηθούν στις 17/2/2010, επιθυμεί να υπενθυμίσει, ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για να ψηφίσει Πληρεξούσιος εκπρόσωπος Πλοιοκτήτριας εταιρείας, στις ανωτέρω Αρχαιρεσίες είναι:

(α) Πληρεξούσιο Πλοιοκτήτριας εταιρείας που υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής με το οποίο ορίζεται ο εκπρόσωπός της, που θα την εκπροσωπήσει κατά τις αρχαιρεσίες.
(β) Έγγραφο εθνικότητος πλοίου.
(γ) Βεβαίωση Πλοιοκτήτριας εταιρείας, ότι το πλοίο είναι σε ενέργεια και έχει ανοικτό Ναυτολόγιο.
(δ) Υπεύθυνη δήλωση του οριζόμενου εκπροσώπου, ότι δεν διώκεται δικαστικά (Π.Δ. 1324/1981 άρθρο 3 παργ.2).


Παρακαλούμε, όπως τα σχετικά δικαιολογητικά αποσταλούν στο ΝΕΕ, ει δυνατόν, έως 31/01/2010 προκειμένου να δοθεί ικανός χρόνος για την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας.
 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade