Νέα
   
  Ναυτιλιακά
  Τέθηκε σε ισχύ ο περιορισμός θείου στα καύσιμα πλοίων
7/1/2010

Από την 1η Ιανουαρίου 2010 τα πλοία που ελλιμενίζονται σε λιμάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να χρησιμοποιούν καύσιμα με περιεκτικότητα σε θείο που δεν υπερβαίνει το 0,1 % κατά μάζα, σύμφωνα με το άρθρο 4β της οδηγίας 1999/32/ EC του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2005/33/EC.

Εν όψει της εφαρμογής του μέτρου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε Σύσταση προς τις χώρες μέλη στην οποία σημειώνει:

- Τα κράτη μέλη πρέπει να ζητούν από τα πλοία που δεν τηρούν την απαίτηση χρήσης καυσίμων με μέγιστη περιεκτικότητα σε θείο να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με τις ενέργειες που αναλαμβάνουν για την επίτευξη της συμμόρφωσης.

- Τα κράτη μέλη καλούνται να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να ευαισθητοποιηθούν οι πλοιοκτήτες, οι φορείς εκμετάλλευσης και οι ναυτικοί στους κινδύνους για την ασφάλεια που ενέχει η αλλαγή καυσίμου εάν δεν προηγηθεί η αναγκαία τεχνική προσαρμογή του συστήματος καυσίμου του πλοίου, καθώς και στην ανάγκη εξασφάλισης σχετικής εκπαίδευσης.

Στο ίδιο θέμα αναφέρεται σχετική εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων του υπουργείου Οικονομικών με ημερομηνία 30/12/2009 η οποία υπογραμμίζει ότι οι λιμενικές αρχές πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι από την 1η Ιανουαρίου 2010 εφαρμόζεται μέγιστο επιτρεπτό όριο σε θείο 0,1% κατά μάζα για όλες τις κατηγορίες καυσίμων πλοίων που χρησιμοποιούνται από τα ελλιμενισμένα σκάφη.

Το μέτρο δεν εφαρμόζεται σε πλοία που αναμένεται να παραμείνουν ελλιμενισμένα για λιγότερο από δυο ώρες, καθώς και σε πλοία που κλείνουν όλες τις μηχανές και συνδέονται με παροχή ηλεκτρικής ενέργειας όσο είναι ελλιμενισμένα.
 
    :: Αποποίηση ευθυνών ::
   
   
   
  Αναζήτηση πληροφοριών
στην ιστοσελίδα
 
International Shipping - Life Blood of World Trade