ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Γενικοί Όροι για την χρήση της Ιστοσελίδας

Α. ΓΕΝΙΚΑ

Ο ιστότοπος  ‘’nee.gr ‘’ αποτελεί διαδικτυακή πλατφόρμα , του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ( ΝΕΕ ) , ώστε να διευκολυνθεί ο χρήστης στην ανεύρεση των πληροφοριών που τον ενδιαφέρουν. Οι παρόντες όροι διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών που παρέχει το  ΝΕΕ (εφεξής «η διαχειρίστρια») στους απλούς χρήστες / επισκέπτες (εφεξής «οι Χρήστες»). H χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών της διαχειρίστριας από κάθε Χρήστη, προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων και των αρχείων που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο. Καταχωρούμενοι είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή εταιρείες ή και λοιποί τα στοιχεία των οποίων έχουν καταχωρηθεί μετά από αίτημά τους στον ιστότοπο.

Β. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Δημοσιοποίηση πληροφοριών για Καταχωρούμενους: Τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται στον Ιστότοπο βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που αποστέλλουν οι Καταχωρούμενοι (πχ επωνυμία, τηλέφωνο, email, διεύθυνση κτλ). Παρά το γεγονός ότι καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη σωστή απεικόνιση των ως άνω στοιχείων, η διαχειρίστρια δεν εγγυάται ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των απαραίτητων πληροφοριών. Ο μόνος υπεύθυνος για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών) που εμφανίζονται είναι ο ίδιος ο Καταχωρούμενος.

Τεχνική λειτουργία του Ιστοτόπου: Η διαχειρίστρια δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενά του ιστοτόπου θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα. Επίσης δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οποιοσδήποτε άλλος συναφής δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές «servers» μέσω των οποίων ο ιστότοπος τίθεται στη διάθεσή των Χρηστών, παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία Επίσης η διαχειρίστρια δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του ιστότοπου.

Ζημία Χρήστη / προϊόντα – υπηρεσίες μη ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις Χρήστη: Σε καμία περίπτωση η διαχειρίστρια δεν ευθύνεται για ελαττώματα των προϊόντων / υπηρεσιών που ο Χρήστης τυχόν λάβει από τους Καταχωρούμενους.

Γενική αποποίηση ευθύνης: Στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η διαχειρίστρια, οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους της, τους αντιπροσώπους, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, την προώθηση ή την καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή του ιστότοπου και τουπεριεχομένου του, δεν ευθύνεται για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια δικαιώματος για αποζημίωση, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με την πληροφορία (περιγραφή) του Καταχωρούμενου – υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχεται, (iii) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή τιμωρητικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστη ο χρήστης, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του ιστότοπου, ή (iv) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή τιμωρητικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες υπέστη ο Χρήστης, είτε εξαιτίας νομικών πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων, βαριάς αμέλειας, σκόπιμου πταίσματος, παραλείψεων, μη εκτέλεσης, ψευδών δηλώσεων, αδικοπραξίας ή απόλυτης ευθύνης του Καταχωρούμενου ή ευθύνης που αποδίδεται (ολικά ή μερικά) σε αυτόν (τους υπαλλήλους του, τη διεύθυνση, τα στελέχη), ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε άλλο περιστατικό πέρα από τον έλεγχό της διαχειρίστριας.

Γ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Κατά την επίσκεψη του Χρήστη στις σελίδες του Ιστότοπου δεν ζητούνται να δηλωθούν στοιχεία που τον αφορούν και μπορούν να αποτελούν Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με τους όρους του ν.2472/97.

Δ.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων, επαγγελματιών και φορέων) συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν διανοητική ιδιοκτησία της διαχειρίστριας και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, ευρωπαϊκού δικαίου και διεθνούς δικαίου. Κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει μερικά ή ολικά αντικείμενο εκμετάλλευσης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Ε. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η παροχή των υπηρεσιών μας υπόκεινται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει αποαυτούς τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις και σε σχέση με τις υπηρεσίες μας θα υποβάλλεται αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια του Πειραιά.

ΣΤ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Είναι δυνατόν για λόγους βελτίωσης των υπηρεσιών να υπάρξουν αλλαγές πολιτικής ή υπηρεσιών χωρίς προειδοποίηση. Ο Χρήστης μπορεί να ενημερώνεται σχετικά στην παρούσα ιστοσελίδα. Για το λόγο αυτό συστήνεται στους χρήστες / επισκέπτες να διαβάζουν τους όρους χρήσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενό τους. Η Διαχειρίστρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους για τη χρήση του Ιστότοπου σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς ειδοποίηση των Χρηστών. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους χρήσης θα τίθενται σε ισχύ αμέσως, δηλαδή από την ανάρτησή τους. Κάθε χρήση του Ιστότοπου κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους του Χρήστη των αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. O Χρήστης δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι είναι τουλάχιστον 18 χρονών και είναι νομικά ικανός να συνάψει την παρούσα συμφωνία καθώς επίσης και να κάνει χρήση της ιστοσελίδας αυτής υπό τους όρους και προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στους παρόντες όρους.

ΝΕΕ.gr