ΝΑΥΣ

Η Εταιρεία Ναυτιλιακής Ανάπτυξης Υποστήριξης και Συνεργασίας (ΝΑΥΣ) είναι εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα η οποία συστήθηκε με την από 4 Μαΐου 2006 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.

Η εταιρεία έχει κοινωφελείς σκοπούς με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης της πληροφορικής, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, εκπόνησης μελετών που εξυπηρετούν την εθνική οικονομία και την ναυτιλία εν γένει, διαχείρισης και εκτέλεσης κάθε μορφής κοινοτικών προγραμμάτων και γενικότερα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των στόχων του Επιμελητηρίου και των μελών του.

Ειδικότερα, σκοποί της εταιρείας είναι κυρίως:

1. Η ανάληψη κάθε μορφής δραστηριότητας για την υποστήριξη της ναυτιλιακής βιομηχανίας, η σύναψη κάθε μορφής σχέσεων με εθνικούς και διεθνείς φορείς, οι οποίοι θα βοηθήσουν τα μέλη του Επιμελητηρίου στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας έναντι των ξένων και την αποτελεσματικότερη διείσδυση τους στις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς αγορές.

2. Η σύνταξη μελετών οργάνωσης επιχειρήσεων, η σύνταξη κάθε είδους οικονομικών, τεχνικών ή περιβαλλοντολογικών μελετών που έχουν σχέση με την ναυτιλία και ή το θαλάσσιο περιβάλλον.

3. Η διερεύνηση και οργάνωση κάθε μορφής στοιχείων και δημιουργία κέντρου για πληροφόρηση και επικοινωνία στον ευρύτερο χώρο της ναυτιλίας.

4. Η ίδρυση κέντρου επιχειρηματικής κατάρτισης, η εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, η οργάνωση σεμιναρίων και επιστημονικών ή επιχειρηματικών συνεδρίων, η συνεργασία με άλλα πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών.

5. Η εκπόνηση, διαχείριση και υλοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με την ναυτιλία, μεταφορές, τεχνολογία και τεχνογνωσία σε θέματα ναυπηγικής κλπ. καθώς και η αυτοτελής διαχείριση των πόρων που σχετίζονται με αυτά.

6. Η υλοποίηση αναπτυξιακών παρεμβάσεων καθώς και η αξιοποίηση κάθε προγράμματος επιστημονικής, επιχειρηματικής και οικονομικής συνεργασίας.

7. Η έκδοση, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλους φορείς, ηλεκτρονικών ή εντύπων περιοδικών, φυλλαδίων, εφημερίδων, βιβλίων ή άλλης μορφής έντυπο περιεχόμενου, είτε ραδιοτηλεοπτικού είτε με τη μορφή πολυμέσων πάνω σε θέματα που σχετίζονται με την Επιμελητηριακή δραστηριότητα, η διεξαγωγή και εκπόνηση μελετών πάνω στα ίδια θέματα, ως και η ανακοίνωση με κάθε τρόπο αυτών.

8. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η εταιρεία λειτουργεί είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα ή με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, η άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά η αλλοδαπά, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, κοινωφελή και μη, σε τομείς σχετικούς με τους σκοπούς της. Επίσης, η εταιρεία συνεργάζεται με το Ελληνικό Δημόσιο, την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με διεθνείς οργανισμούς και ενώσεις.

9. Η συνεργασία της εταιρείας με τα παραπάνω πρόσωπα και φορείς μπορεί να λάβει οιαδήποτε μορφή προβλέπεται στο ελληνικό ή το κοινοτικό δίκαιο, συμπεριλαμβανομένης της χωρίς αντάλλαγμα διαμεσολάβησης μεταξύ των φορέων του εσωτερικού και του εξωτερικού. Επίσης η εταιρεία μπορεί να συνάπτει και συμβάσεις μίσθωσης έργου με τρίτους.

10. Για την υλοποίηση των σκοπών της, η εταιρεία μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ή μίσθωση έργου, ή να αναθέτει μελέτες ή έργα σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα . Τέλος, η εταιρεία για την προώθηση των σκοπών της μπορεί να προμηθεύεται και εκμεταλλεύεται εξοπλισμό για την εξυπηρέτηση των παραπάνω σκοπών της, όπως επίσης και να χρησιμοποιήσει κάθε πρόσφορο μέσο, όπως π.χ. την διεξαγωγή ερευνών, την εκπόνηση μελετών, την διοργάνωση συναντήσεων, διαλέξεων, δημοσίων συζητήσεων, τη συλλογή αποδείξεων, σεμιναρίων, συνεδρίων, τη δημιουργία τραπεζών πληροφοριών κλπ.

ΝΕΕ.gr