Ναυτιλιακή Νομοθεσία

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

– Βασιλικό Διάταγμα 2687-1953 «Περί επενδύσεως και προστασίας κεφαλαίων εξωτερικού» (εγκριτικές πράξεις)

– Προεδρικό Διάταγμα 11-2000 «Τροποποίηση του άρθρου 5 του Ν.Δ. 187/73 περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου»

– Προεδρικό Διάταγμα 12-2000 «Τροποποίηση του Π.Δ. 346/94 (Α 183) «Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία…»

– Nόμος 2932-2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές – Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής…»

– Nόμος 3622-2007 «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις» (το άρθρο 19 αφορά τη ΝΑΥΣ)

– Προεδρικό Διάταγμα 44-2011 «Κανονισμός ενδιαιτήσεως και καθορισμού αριθμού επιβατών των επιβατηγών πλοίων»

– Nόμος 4058-2012 «Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εμπορικά πλοία και άλλες διατάξεις»

– Nόμος 4150-2013 «Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις»

– Νόμος 4195-2013 «Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύμβαση Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους του 1974»

– Εγκύκλιος 13 Μαϊου 2014 «Εγκύκλιος Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για θέματα εφαρμογής του Νόμου 4195-2013 για την κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2002 στη Διεθνή Σύμβαση Αθηνών σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά επιβατών και των αποσκευών τους του 1974»

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

– Nόμος 27-1975 «Περί φορολογίας πλοίων, επιβολής εισφοράς προς ανάπτυξιν της Εμπορικής Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων.»

– Nόμος 4110-2013 «Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος…» (Το Κεφάλαιο Δ τροποποιεί διατάξεις του Ν. 27-1975 «Περί φορολογίας πλοίων…»)

– Nόμος 4223-2013 (Κεφάλαιο Β) «Οικονομική παροχή από τη Ναυτιλιακή Κοινότητα, Φορολογία Πλοίων και άλλες ρυθμίσεις»

– Υπουργική Απόφαση ΠΟΛ1041-2013 «Τύπος και περιεχόμενο της κατά το άρθρο 26 του Ν. 27-1975 δήλωσης φορολογίας πλοίων με ξένη σημαία…»

– Nόμος 814-1978 «Περί συμπληρώσεως και τροποποιήσεων φορολογικών και άλλων τινών συναφών διατάξεων».

ΝΑΥΤΕΡΓΑΤΙΚΑ

– Προεδρικό Διάταγμα 12-1993 «Περί προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών πλοίων…»

– Προεδρικό Διάταγμα 315-1995 «Για τη συμπλήρωση του ΠΔ 12-1993 Περί προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών πλοίων…»

– Προεδρικό Διάταγμα 3-2011 «Τροποποίηση ΠΔ 12-1993 «Περί προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών πλοίων…»

– Προεδρικό Διάταγμα 243-1998 «Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία»

– Νόμος 3153-2003 «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»

– Nόμος 3450-2006 «Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης» (Το άρθρο 30 αφορά το ΝΕΕ)

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

– Nόμος 4256-2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις»

– 17-04-2014 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΝΑ-ΔΘΣ Εγκύκλιος με οδηγίες και διευκρινήσεις για την εφαρμογή του Νόμου 4256-2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις»

– Nόμος 438-1976 «Περί Τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων και ναυταθλητικών σκαφών…»

– Nόμος 2743-1999 «Πλοία αναψυχής και άλλες διατάξεις.»

– Nόμος 3182-2003 «Ναυτιλιακή Εταιρεία Πλοίων Αναψυχής και άλλες διατάξεις.»

– Nόμος 3872-2010 «Εκτέλεση περιηγητικών πλόων από πλοία με σημαία τρίτων χωρών με αφετηρία ελληνικό λιμένα και άλλες διατάξεις.»

ΝΑΥΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΤΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ

– Βασιλικό Διάταγμα 887-1966 «Περί κωδικοποιήσεως των περί Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ισχυουσών διατάξεων.»

– Προεδρικό Διάταγμα 74-1987 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος.»

– Νόμος 989-1979 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος ισχυουσών διατάξεων.»

– Νόμος 2575-1998 «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.» Το Κεφάλαιο Α ρυθμίζει θέματα λειτουργίας, εισφορών και προσωπικού του Ναυτικού Επιμελητηρίου.

– Υπουργική Απόφαση 50117-1987 «Τροποποίηση αποφάσεως περί συστάσεως τριών τριμελών Επιτροπών στο ΝΕΕ. Καθορισμός δικαιωμάτων ΝΕΕ και αποζημίωσης επιτροπών.»

– Nόμος 1085-1980 «Περί ελάχιστης εις το Ναυτικόν Απομαχικόν Ταμείον ασφαλιστικής προστασίας…» Το άρθρο 23 αφορά την είσπραξη εισφορών από το ΝΑΤ υπέρ του Ναυτικού Επιμελητηρίου.

– Yπουργική Aπόφαση 5116.14-2012 «Κατάργηση και διατήρηση κενών οργανικών θέσεων πολιτικού προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου του φορέα Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος…»

– Yπουργική Aπόφαση 3117.3-2011 «Καθορισμός τακτικών συνδρομών πλοίων υπέρ του ΝΕΕ.»

ΔΙΑΦΟΡΑ

– Nόμος 1558-1985 «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα.»

– Nόμος 2009-1992 «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις.»

– Νόμος 2081-1992 «Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων…»

– Νόμος 2238-1994 «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.»

– Νόμος 2469-1997 «Περιορισμός και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις.»

– Νόμος 5020/2023 (ΦΕΚ Α 29) «Κώδικας Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας.»

ΝΕΕ.gr