Υπηρεσίες Χρηστών

Πληροφορίες εγγραφής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ
(Τα απαραίτητα έντυπα είναι διαθέσιμα προς εκτύπωση και συμπλήρωση στο τέλος των οδηγιών)

Α. Όταν το υποψήφιο μέλος είναι Εταιρεία:

1) Αίτηση
2) Καταστατικό εταιρείας (επικυρωμένο)
3) Υπεύθυνη δήλωση ότι «Θα αποκτηθεί εμπορικό ή (διαζ.) επαγγελματικό σκάφος εντός εξαμήνου με Ελληνική σημαία», επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου της Εταιρείας
4) Βεβαίωση εκπροσώπησης του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών (Μόνο για Ναυτικές Εταιρείες και για ΝΕΠΑ)
5)Ανακοίνωση καταχώρησης  στο ΓΕΜΗ (για τις ΑΕ,ΕΠΕ,ΙΚΕ)

Β. Όταν το υποψήφιο μέλος είναι Φυσικό Πρόσωπο:

1) Αίτηση
2) Υπεύθυνη δήλωση ότι «Θα αποκτηθεί εμπορικό ή (διαζ.) επαγγελματικό σκάφος εντός εξαμήνου με Ελληνική σημαία», επικυρωμένη με το γνήσιο της υπογραφής του αιτούντα
3) Φωτοτυπία Ταυτότητας

Γ. Όταν το υποψήφιο μέλος είναι Κοινοτικός Υπήκοος:

1) Αίτηση στην οποία να αναγράφεται ότι η βεβαίωση θα χρησιμοποιηθεί σε ΔΟΥ για λήψη ΑΦΜ
2) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται: α) Η εγκατάσταση στην Ελλάδα (Διεύθυνση & τηλέφωνο) και β) η αγορά πλοίου για την εκμετάλλευση του στην Ελλάδα και ότι θα τεθεί υπό Ελληνική σημαία, ή υπό κοινοτική με άδεια επαγγελματικού σκάφους από το ΥΝΑΝΠ.

Δ. Όταν το  υποψήφιο μέλος είναι Κοινοτική Εταιρεία:

1) Αίτηση
2) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 όπου δηλώνεται: α) η εγκατάσταση στην Ελλάδα (Διεύθυνση & Τηλέφωνο) και β) η αγορά πλοίου για την εκμετάλλευσή του στην Ελλάδα και ότι θα τεθεί υπό ελληνική σημαία  ή υπό κοινοτική με άδεια επαγγελματικού σκάφους από το ΥΝΑΝΠ
3) Αντίγραφο καταστατικού μεταφρασμένο στα ελληνικά
4) Αντίγραφο εγγράφου εθνικότητας
5) Ανακοίνωση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ

Ε. Εταιρείες του Ν 89/67

1) Αίτηση
2) ΦΕΚ
3) Βεβαίωση από ΥΝΑΝΠ του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας

Οδηγίες σχετικά με την Ηλεκτρονική Λειτουργία ΝΕΕ

Έντυπο Αίτησης

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης


Για διευκρινίσεις επί των ανωτέρω τηλ. 210 42 93 827 – 29 (Εσωτ. 105)

ΝΕΕ.gr