Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης αδειών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων

Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης αδειών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων

Το υφιστάμενο καθεστώς έκδοσης αδειών επισκευής πλοίων σε χώρους Ναυπηγοεπισκευής είναι πολύπλοκο, χρονοβόρο και δαπανηρό και ως εκ τούτου η απλούστευση των εν λόγω διαδικασιών κρίθηκε αναγκαία. Για το λόγο αυτό με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας (ΦΕΚ Α΄244/06-06-2008) υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής κ. Γεώργιου Βλάχου, για την απλούστευση των διαδικασιών έκδοσης αδειών επισκευής πλοίων σε χώρους Ναυπηγοεπισκευής,.
Στην Ομάδα αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υ.Ε.Ν.Α.Ν.Π., καθώς και των Υπουργείων Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών και εκπρόσωποι διαφόρων φορέων, όπως του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και των Ναυπηγοεπισκευαστικών Ενώσεων.
Η συσταθείσα Ομάδα Εργασίας, μετά από συνεχείς συνεδριάσεις, εκπόνησε δύο Σχέδια Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, σε αντικατάσταση των ισχυουσών σήμερα (2670/601/2001 Β΄742 και 2123/05/2001 Β΄484), προκειμένου να συμβάλουν θετικά στην απλούστευση των διαδικασιών για την έκδοση αδειών επισκευής πλοίων σε χώρους Ναυπηγοεπισκευής, πάντοτε όμως στο πλαίσιο των συνθηκών ασφάλειας και υγιεινής των εργαζομένων, τόσο στα πλοία όσο και στους χώρους Ναυπηγοεπισκευής.
Συγκεκριμένα τα δύο Σχέδια Κ.Υ.Α. που εκπονήθηκαν είναι τα ακόλουθα:
α) «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων» και
β) «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα ή εν πλω».
Οι ανωτέρω ΚΥΑ σκοπό έχουν να περιορίσουν σημαντικά την υφιστάμενη γραφειοκρατία, άρροντας τις όποιες δυσκολίες προέκυπταν από αυτήν. Ειδικότερα:
• Απλουστεύεται σημαντικά η διαδικασία αδειοδότησης, αφού πλέον τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από 13 μειώνονται σε 6 και μπορεί να υποβάλλονται προς τη Λιμενική Αρχή με κάθε πρόσφορο μέσο.
Συγκεκριμένα τα 13 δικαιολογητικά που απαιτούνταν έως σήμερα είναι:
1. Αίτηση του κυρίου του έργου ή του νόμιμου εκπροσώπου
2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας έναρξης των εργασιών ναυπήγησης που έχει εκδοθεί από τον ΚΕΕΠ.
3. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Μητρώου Επιχειρήσεων, στην οποία
βεβαιώνεται η δυνατότητα της Ειδικής Επιχείρησης να εκτελέσει το συγκεκριμένο επί μέρους έργο ναυπήγησης.
4. Υπεύθυνη Δήλωση με τα στοιχεία του Τεχνικού Ασφαλείας που έχει ορισθεί για το συγκεκριμένο πλοίο
5. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νομίμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση εκτέλεσης των εργασιών
6. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων
7. Βεβαίωση του ιδιοκτήτη ή του νόμιμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ότι έχει παραχωρήσει στην Εργοληπτική Επιχείρηση τον απαιτούμενο για τη ναυπήγηση του πλοίου χώρο
8. Ενυπόγραφη κατάσταση/δήλωση των εργαζομένων ότι εφοδιάστηκαν με τον απαραίτητο για την προστασία τους ατομικό εξοπλισμό.
9. Αντίγραφο της κατάστασης προσωπικού που έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
10. Βεβαίωση της Υπηρεσίας Μητρώου Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων ότι η Εργοληπτική Επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στην κατηγορία Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων Ναυπηγείου
11. Βεβαίωση του φορέα διοίκησης, διαχείρισης ή εκμετάλλευσης της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης αναφορικά με την παραχώρηση χώρου προς ναυπήγηση του πλοίου.
12. Την υποβολή στη Λιμενική Αρχή πιστοποιητικού GAS FREE
13. Γραπτή εκτίμηση κινδύνου.
Με τις δύο (2) νέες Κ.Υ.Α. τα ανωτέρω δικαιολογητικά μειώθηκαν σε 6:
1. Αίτηση του υπευθύνου ή του νομίμου εκπροσώπου της Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης.
2. Αντίγραφο άδειας έναρξης εργασιών ναυπήγησης που έχει εκδοθεί από τον ΚΕΕΠ ή από αναγνωρισμένο Νηογνώμονα.
3. Πιστοποιητικό GAS FREE
4. Γραπτή εκτίμηση κινδύνου
5. Αντίγραφο του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων «Τεχνικού Ασφαλείας» το οποίο έχει κατατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
6. Αντίγραφο της κατάστασης με τα πλήρη στοιχεία του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα εκτελέσει τις εργασίες ναυπήγησης του πλοίου
• Ο αριθμός του εργατοτεχνικού προσωπικού δεν περιορίζεται εφόσον τα πλοία είναι προσδεμένα σε λιμάνια ή άλλες λιμενικές εγκαταστάσεις.
• Είναι αξιοσημείωτο επίσης ότι μέσα από τις διατάξεις των δύο προαναφερόμενων ΚΥΑ, οι Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις θα μπορούν να εκτελούν μερικώς ή εξ ολοκλήρου εργασίες και σε χώρο άλλης Ναυπηγοεπισκευαστικής Επιχείρησης ή ΝΑ.ΖΩ. Με αυτό τον τρόπο παρέχεται η δυνατότητα ευελιξίας στις Ναυπηγοεπισκευαστικές Επιχειρήσεις
• Τέλος για τη διευκόλυνση όλων των εμπλεκόμενων φορέων επισυνάπτονται κατάλληλα υποδείγματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.
Το έργο που επιτελέστηκε, θα συμβάλλει θετικά στην εύρυθμη λειτουργία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εργασίες ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης των πλοίων αλλά ταυτόχρονα και στην καλύτερη και χωρίς καθυστέρηση εξυπηρέτηση των πλοίων, δίχως να παραγνωρίζονται στο ελάχιστο τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων.
Οι δύο ανωτέρω Κ.Υ.Α. έχουν δημοσιευτεί σε ΦΕΚ, ως ακολούθως:
α) «Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων» ΦΕΚ Β΄ 1132/11-06-2009 Απόφαση αριθμ.8312.23Β/12/09
β) «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών εκτέλεσης εργασιών επισκευής και συντήρησης σε πλοία που βρίσκονται αγκυροβολημένα ή εν πλω» ΦΕΚ Β΄ 1001 /27-05-2009 Απόφαση αριθμ.8312.23Β/11/09.

Εδώ μπορείτε να δείτε ή να κατεβάσετε στον υπολογιστή σας το ενημερωτικό έντυπο.

ΝΕΕ.gr