Έναρξη λειτουργίας του αναβαθμισμένου συστήματος της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (ΕΕΝΘ)

Η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα (ΕΕΝΘ) είναι το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο υποβάλλονται πληροφορίες πριν τον κατάπλου πλοίων σε ελληνικούς λιμένες ή κατά τον απόπλου από αυτούς. Η Εθνική Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα συνδέεται με άλλα πληροφοριακά συστήματα, όπως το σύστημα ανταλλαγής ναυτιλιακών πληροφοριών SafeSeaNet και αποτελεί τον τόπο στον οποίο οι πληροφορίες  δηλώνονται μια φορά από τους υπόχρεους και ακολούθως διατίθενται ηλεκτρονικά στις διάφορες αρμόδιες εθνικές αρχές και στα κράτη μέλη.

Το νομικό υπόβαθρο για την υλοποίηση της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας (National Maritime Single Window) τίθεται από την οδηγία 2010/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις διατυπώσεις υποβολής δηλώσεων για τα πλοία κατά τον κατάπλου ή/και απόπλου από λιμένες των κρατών μελών και για την κατάργηση της οδηγίας 2002/6/ΕΚ. Η εν λόγω οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το ΠΔ 125/2012. Η Διεύθυνση Ασφάλειας Ναυσιπλοΐας είναι ορισμένη ως επισπεύδουσα Διεύθυνση του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής για την Ανάπτυξη και Υλοποίηση της Εθνικής Ενιαίας Ναυτιλιακής Θυρίδας.

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο  για περισσότερες πληροφορίες.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ_ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ signed

ΝΕΕ.gr