Έναρξη ψηφιακής εφαρμογής άρθρου 6 (ηλεκτρονική υποβολή αίτησης νηολόγησης ποντοπόρου πλοίου) και άρθρο 8 (ηλεκτρονική χορήγηση ψηφιακού εγγράφου εθνικότητας)

Το σύνολο των πλοίων που νηολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 υπάρχει  πλέον  η δυνατότητα χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών:

α) της ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης νηολόγησης ποντοπόρου πλοίου και

β) της ηλεκτρονικής χορήγησης ψηφιακού εγγράφου εθνικότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να περιηγηθούν στην εν λόγω ψηφιακή εφαρμογή μέσω της νέας υπηρεσίας στη διαδικτυακή πύλη του https://gov.gr (Διαδρομή: Αρχική/ Επιχειρηματική Δραστηριότητα/Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση/ Νηολόγηση ποντοπόρου πλοίου) ή μέσω του https://niologio.gov.gr .

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο κείμενο.

Γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας ψηφιακών εφαρμογών

ΝΕΕ.gr