Πρόληψη ατυχημάτων κατά τον χειρισμό σωσιβίων λέμβων

Πρόληψη ατυχημάτων κατά τον χειρισμό σωσιβίων λέμβων

Με μια σειρά εγκυκλίων, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών είχε ενημερώσει τα μέλη της για τους κινδύνους ατυχημάτων κατά την χρήση των σωσιβίων λέμβων των πλοίων και για τις υποχρεώσεις περιοδικού ελέγχου, συντήρησης και δοκιμών των μέσων καθαίρεσης και μηχανισμών απελευθέρωσής τους.

Ασφάλεια μηχανισμών απαγκίστρωσης σωσιβίων λέμβων

Οι συζητήσεις στον ΙΜΟ για την πρόληψη ατυχημάτων επικεντρώθηκαν στην ασφάλεια των μηχανισμών απελευθέρωσης των λέμβων και κατέληξαν στην υιοθέτηση τροποποίησης του κανονισμού 1 του κεφαλαίου ΙΙΙ ΔΣ SOLAS, σε τροποποιήσεις στον Κώδικα Σωστικών Μέσων και σε τροποποιήσεις στις Συστάσεις για τις Δοκιμές των Σωστικών μέσων με τις Αποφάσεις MSC.317(89), MSC. 320(89) και MSC. 321(89) της 20.5.2011, αντιστοίχως.

Η νέα παράγραφος 5 που προστίθεται στον κανονισμό ΙΙΙ/1 θα τεθεί σε ισχύ την 1.1.2013. Οι μηχανισμοί απελευθέρωσης υπό φορτίο των σωσιβίων λέμβων των πλοίων που θα ναυπηγηθούν μετά την 1.7.2014 θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις του Κώδικα Σωστικών Μέσων. Οι μηχανισμοί των υπαρχόντων πλοίων (ναυπήγησης πριν την 1.7.2014) που δεν συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις του Κώδικα Σωστικών Μέσων θα πρέπει να αντικατασταθούν το αργότερο μέχρι τον πρώτο προγραμματισμένο δεξαμενισμό του πλοίου μετά την 1.7.2014 και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 1.7.2019. Η αξιολόγηση και αντικατάσταση των μηχανισμών θα γίνεται σύμφωνα με τις Οδηγίες της εγκυκλίου MSC.1/Circ.1392/27.5.2011.

Με την εγκύκλιό του IMO MSC.1/Circ.1393/27.5.2011 ενθαρρύνονται οι κυβερνήσεις να εξασφαλίσουν ότι οι μηχανισμοί των πλοίων που ναυπηγούνται μετά την 20.5.2011 και μέχρι την 1.7.2014 συμμορφώνονται με τις νέες απαιτήσεις και να επισπεύσουν τις διαδικασίες έγκρισης νέων μηχανισμών. Επίσης, ενθαρρύνονται τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιολογήσουν χωρίς καθυστέρηση τους υπάρχοντες μηχανισμούς.

Οδηγίες οργανισμών της ναυτιλίας για την επιλογή μηχανισμών

Η επιλογή νέων ή η αντικατάσταση υπαρχόντων μηχανισμών θα διευκολυνθεί από τις επισυναπτόμενες συμπληρωματικές οδηγίες που κατάρτισαν οργανισμοί της ναυτιλίας (Διατίθενται εδώ). Με τις οδηγίες, μεταξύ άλλων, συνιστάται κατά την επιλογή νέων ή την αντικατάσταση των μηχανισμών να προτιμηθούν μηχανισμοί με ενσωματωμένο μόνιμο ‘δευτερεύον σύστημα ασφαλείας’ και να λαμβάνεται υπόψη η αντοχή του μηχανισμού στις δονήσεις.

Ασφαλής χρήση των σωσιβίων λέμβων

Υπενθυμίζεται ότι με την εγκύκλιο της ΕΕΕ 5792/5.4.2005 γνωστοποιήθηκε ότι για την αποφυγή ατυχημάτων δεν απαιτείται κατά τη διαδικασία καθαίρεσης της σωσίβιας λέμβου να επιβαίνουν σε αυτή τα μέλη του πληρώματός της και θα επιβιβάζονται μετά την επίπλευσή της για να εκπαιδευτούν στον χειρισμό της στη θάλασσα. Στην ίδια εγκύκλιο έχει επισυναφθεί εγκύκλιος του ΙΜΟ με την οποία παρέχονται κατευθύνσεις για την διαδικασία προσομοίωσης ελεύθερης πτώσης λέμβου ελεύθερης πτώσης (free-fall lifeboat).

Με την νεώτερη εγκύκλιό του, MSC.1/Circ.1326/11.6.2009 o IMO επανήλθε στο θέμα και επιβεβαιώνει την προηγούμενη οδηγία του με έμφαση στη σχετική ενημέρωση των επιθεωρητών του Port State Control.

Οδηγίες του ΙΜΟ για τη συντήρηση των μέσων και την εκτέλεση γυμνασίων εγκατάλειψης

Εκτενείς οδηγίες για το θέμα της συντήρησης των σωστικών μέσων και την ασφαλή εκτέλεση γυμνασίων εγκατάλειψης πλοίων με σωσίβιες λέμβους παρέχονται με την αναθεωρημένη εγκύκλιο του ΙΜΟ MSC.1/Circ.1206/Rev.1/11.6.2009.

Back to Top

ΝΕΕ.gr